ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Όλα τα είδη σκαφών, από σκάφη αναψυχής μέχρι εξέδρες άντλησης πετρελαίου, μπορούν να εγγραφούν στη Μάλτα. Η διαδικασία για την εγγραφή ενός πλοίου πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Η προσωρινή εγγραφή (με βάση τη νομοθεσία έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη λεγόμενη μόνιμη εγγραφή) μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Εξουσία λειτουργίας ενός πλοίου όμως, μπορεί να χορηγηθεί μόνο όταν η Διοίκηση έχει πεισθεί ότι το πλοίο συμμορφώνεται με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Η προσωρινή καταχώρηση έχει ισχύ έξι μηνών, αν και αυτό μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για μόνιμη εγγραφή θα πρέπει να καταχωρηθούν. Στα έγγαφα αυτά περιλαμβάνονται κυρίως:

• Η απόδειξη της κυριότητας,

• Η ακύρωση του τέως μητρώου

Η εξουσία λειτουργίας θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με τη συμμόρφωση στις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με:

• Την επάνδρωση,

• Την ασφάλεια,

• Την πρόληψη της ρύπανσης

Πλεονεκτήματα για τα πλοία που φέρουν τη σημαία της Μάλτας:

• Πλήρης φορολογική απαλλαγή για τους ιδιοκτήτες και τους χρηματοδότες των Μαλτέζικων πλοίων άνω των 1.000 τόνων (net),

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ιθαγένεια των μετόχων και των διευθυντών των Μαλτέζικων εταιρειών, και του πλοιάρχου, των αξιωματικών και του πληρώματος των πλοίων της Μάλτας,

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την πώληση και την υποθήκευση των πλοίων της Μάλτας,

• Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλαγών,

• Προνομιακή μεταχείριση των πλοίων της Μάλτας σε ορισμένα λιμάνια,

• Διαθέσιμη υπηρεσία είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα /επτά ημέρες την εβδομάδα για επείγοντα θέματα.

Εγγραφή ναυλωμένων Bare-boat

Η νομοθεσία της Μάλτας προβλέπει την εγγραφή ναυλωμένου Bare-boat τόσο για τα ξένα πλοία υπό τη σημαία της Μάλτας, όσο και για τα πλοία της Μάλτας υπό ξένη σημαία. Τα σκάφη που έχουν καταχωρηθεί απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και κάθε άλλο πλοίο που είναι νηολογημένο στη Μάλτα. Οι απαιτήσεις εγγραφής ναυλωμένου Bare-boat είναι ότι το πλοίο πρέπει να είναι Bare-boat το οποίο έχει ναυλωθεί από πολίτες της Μάλτας ή εταιρεία εγγεγραμμένη στη Μάλτα ή πλοίο, το οποίο αν και δεν είναι εγγεγραμμένο στη Μάλτα, είναι νηολογημένο σε ένα συμβατό μητρώο.

Υποθήκες

Μια υποθήκη σχετικά με ένα πλόιο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην Μάλτα μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο της Μάλτας, μόλις το σκάφος νηολογηθεί, ενώ η μεταφορά και η απόρριψη των στεγαστικών δανείων μπορούν να γίνουν αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής τεκμηρίωσης στον γραμματέα.

Απαιτήσεις Επάνδρωσης

Με την εγγραφή του πλοίου, και μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, η Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Solas, εκδίδει ένα πιστοποιητικό ελάχιστης ασφαλούς επάνδρωσης το οποίο ιχσύει για την περίοδο του προσωρινού μητρώου. Με την μόνιμη εγγραφή η Διεύθυνση θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό ελάχιστης ασφαλούς επάνδρωσης το οποίο ισχύει για τρία έτη.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εθνικότητα των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία της Μάλτας. Ωστόσο, το πλήρωμα των εμπορικών πλοίων της Μάλτας θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα αναγνωρισμένο έγκυρο πιστοποιητικό ικανότητας το οποίο εκδίδεται βάσει της Σύμβασης STCW του 1978.

Εξουσιοδοτημένες Ναυτιλιακές Οργανώσεις

Οι οργανώσεις που οι δραστηριότητές τους περιορίζονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποτελέσουν εξουσιοδοτημένες ναυτιλιακές οργανώσεις:

(i) Οργανώσεις που δραστηριότητα τους αποτελεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η λειτουργία (με ναύλωση ή με άλλο τρόπο), η διοίκηση και η διαχείριση ενός πλοίου ή πλοίων που καταχωρήθηκαν ως πλοία στη Μάλτα και η διεξαγωγή όλων των παρεπόμενων οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων ασφαλείας σε σχέση με αυτά,

(ii) Οργανώσεις που δραστηριότητα τους αποτελεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η λειτουργία (με ναύλωση ή με άλλο τρόπο), η διοίκηση και η διαχείριση ενός πλοίου ή πλοίων με σημαία άλλου κράτους και η διεξαγωγή όλων των παρεπόμενων οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων ασφαλείας σε σχέση με αυτά,

(iii) Οργανώσεις που δραστηριότητα τους αποτελεί η κατοχή μετοχών ή άλλων συμμετοχικών δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις, είτε στη Μάλτα είτε οπουδήποτε αλλού, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και η άσκηση όλων των παρεπόμενων οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων ασφαλείας σε σχέση με αυτά,

(iv) Οργανώσεις που δραστηριότητα τους αποτελεί η άντληση κεφαλαίων μέσω δανείων, το θέμα των εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων από την εταιρεία, όταν ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να επιτευχθούν τα αντικείμενα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο για την ίδια τη ναυτιλιακή οργάνωση ή για άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς εντός της ίδιας ομάδας

Οντότητες οι οποίες μπορούν να συσταθούν ως Εξουσιοδοτημένες Ναυτιλιακές Οργανώσεις

Οι ακόλουθες μορφές οργανισμών μπορούν να συσταθούν ως Εξουσιοδοτημένες Ναυτιλιακές Οργανώσεις:

• Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (δημόσια ή ιδιωτική) που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας,

• Εταιρική σχέση En Nom Collectif,

• Εταιρική σχέση En Commandite,

• Ξένη εταιρεία ή άλλη οντότητα, που απολαμβάνει νομική προσωπικότητα όσον αφορά το δίκαιο δυνάμει του οποίου έχει συσταθεί, της οποίας η Μάλτα αποτελεί τόπος δραστηριοτήτων.

Εξουσιοδοτημένες Ναυτιλιακές Οργανώσεις – Απαλλαγές

Φόρος Εισοδήματος

• Τα έσοδα από ναυτιλιακές δραστηριότητες απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος της Μάλτας,

• Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από την εκκαθάριση, την εξαγορά, την ακύρωση, ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση των μετοχών, τίτλων ή οποιοδήποτε άλλο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, που κατέχεται απο οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση που κατέχει ή είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση ή τη διαχείριση ενός πλοίου το οποίο φορολογείται βάσει της χωριτικότητας του ενόσο ήταν η ίδια πλοίο το οποίο φορολογείται βάσει της χωριτικότητας του,

• Κάθε τόκος ή εισόδημα που καταβάλλεται από εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγονται από την εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση ή / και σε σχέση με οποιοδήποτε πλοίο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλοίο το οποίο φορολογείται βάσει χωριτικότητας,

• Τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους μιας εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης από κέρδη που απορρέουν από την κυριότητα ή λειτουργία ενός απαλλασόμενου πλοίου. Η απαλλαγή ισχύει και στην περίπτωση που ο μέτοχος / οι μιας εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης είναι μια εταιρεία. Τυχόν μερίσματα τα οποία διανέμονται από τα κέρδη τα οποία αποτέλεσαν απαλλαγμένα κέρδη μιας εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης είναι απαλλαγμένα στα χέρια της εταιρείας.

Ενα «πλοίο φορολογούμενο βάσει της χωριτικότητας του» είναι ένα πλοίο το οποίο είναι νηολογημένο σύμφωνα με το νόμο Εμπορικής Ναυτιλίας και το οποίο:

α. Έχει μια καθαρή χωρητικότητα όχι μικρότερη από 1000 τόνους και

β. Ανήκει εξ ολοκλήρου, ναυλώνεται, διαχειρίζεται ή λειτουργεί από μια εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση

Απαλλαγή από την Κοινωνική Ασφάλιση

Τα πρόσωπα που δεν κατοικούν στη Μάλτα και τα οποία είναι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης, καθώς και η σχετική εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση, εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης στη Μάλτα.

Απαλλαγή απο τέλος χαρτοσήμου

Δεν καταβάλλεται φόρος για:

• Tην εγγραφή ενός πλοίου το οποίο φορολογείται βάσει χωρητικότητας βάσει του νόμου περί Εμπορικής Ναυτιλίας,

• Την έκδοση των μετοχών ή τίτλων μίας εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης ή την αγορά, μεταβίβαση, εκχώρηση ή διαπραγμάτευση οποιασδήποτε ασφάλειας ή συμφέρον κάθε εξουσιοδοτημένης ναυτιλιακής οργάνωσης,

• Η πώληση ή άλλη μεταβίβαση ενός πλοίου το οποίο φορολογείται βάσει χωρητικότητας ή το τμήμα αυτού,

• Την εγγραφή υποθήκης αναφορικά με πλοίο ή εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή οργάνωση,

• Την εκχώρηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων αναφορικά με κάθε πλοίο

Τέλη εγγραφής και Φόρος χωρητικότητας

Όσο αφορά τη τελευταία ενημέρωση σχετικά με τα τέλη εγγραφής και το φόρο χωρητικότητας παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

http://www.transport.gov.mt/admin/mediacenter/PDFs/1_Ship%20Registration%20Fees%20applicable%20from%201%20June%202011.pdf

Αποποίηση ευθύνσης

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται ως γενικός οδηγός και δεν επιτρέπεται να θεωρηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής.

Ο κύριος George Farrugia είναι το ιδρυτικό μέλος της MGI Μάλτα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.