ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Company secretarial services 110874-20140120

Το γραφείο μας παρέχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη στον Γραμματέα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τόσο στην εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων τους όσο και στη γενική διοίκηση της εταιρείας.

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουμε όσον αφορά τη διαχείριση εταιρειών, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

■ Διαδικασία ίδρυσης εταιρειών,

■ Ηλεκτρονική εγκατάσταση αναζήτησης εταιρειών,

■ Ηλεκτρονικά μητρώα μετόχων και διευθυντών,

■ Δυνατότητα αλλαγής του μετοχικού κεφαλαίου και των μετόχων,

■ Δυνατότητα αλλαγής του ΔΣ και του γραμματέα της εταιρείας,

■ Διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών,

■ Υπηρεσίες Καταπιστευματοδόχων,

■ Τήρηση λογιστικών βιβλίων,

■ Διαδικασίες Μισθοδοσίας,

■ Εκπροσώπηση πελάτη στις τοπικές φορολογικές αρχές,

■ Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού,

■ Διαπραγμάτευση με τους πελάτες και τους προμηθευτές της εταιρείας,

■ Αίτηση για χρηματοδότηση και ανάλογες διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

■ Διαδικασία ανοίγματος τόσο προσωπικού όσο και εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού

Λόγω της συνεργασία μας με την MGI INTERNATIONAL, είμαστε επίσης σε θέση να παρέχουμε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες σχεδόν σε κάθε πόλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.