Κυριότερα χαρακτηριστικά του νόμου περι επενδυτικών σχεδίων

Καταχωρήθηκε την Παρασκευή, 20 Ιούλιου 2012

Χαρακτηριστικά των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων ( CIS) και των Επαγγελματικών Επενδυτικών Σχεδίων ( PIFS )

Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια

Ο ορισμός «συλλογικές επενδύσεις» στο ISA είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει εταιρικά σχήματα, όπως αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου εταιρείες επενδύσεων, επενδυτικές συμπράξεις και άλλα μη εταρικά επενδυτικά σχήματα. Το MFSA θα χορηγήσει άδεια συλλογικού επενδυτικού σχεδίου όταν έχει πεισθεί ότι το εν λόγω σχέδιο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς και ότι οι διευθυντές και τα στελέχη του, ή, στην περίπτωση καταπιστεύματος, οι καταπιστευματοδόχοι του, είναι « ικανά και κατάλληλα πρόσωπα » για να την εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από αυτούς. Το MFSA ειδικότερα θα εξετάσει και θα αναλύσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου σχεδίου και το είδος των επενδυτών οι οποίοι θα το διαθέσουν στην αγορά. Θα εξετάσει επίσης την εμπειρία και το ιστορικό όλων των προσώπων που πρόκειται να εμπλακούν με το σχέδιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο, παρακαλούμε επισκεφθείτε το συνημμένο σύνδεσμο: http://www.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=265

Επαγγελματικά Επενδυτικά Ταμεία

Επαγγελματικά επενδυτικά ταμεία (PIF) είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες και υψηλού κύρους επενδυτές οι οποίοι συγκεντρώνονται υπό τον όρο «εγκεκριμένοι επενδυτές» – ένας όρος ο οποίος απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο επενδύσεων ύψους $ 100.000 ή οι επενδυτές να διαθέτουν κεφάλαια ύψους τουλάχιστον $ 1εκ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις ανάγκες των διαχειριστών και των επενδυτών και το MFSA προσφέρει μια βελτιωμένη και ταχεία διαδικασία επεξεργασίας της αίτηση για την εν λόγω άδεια. Αυτό που διακρίνει ενα επαγγελματικό επενδυτικό ταμείο από ένα κανονικό retail ταμείο είναι οι ειδικοί κανόνες σχετικά με την εγκατάσταση, τη διαχείριση και την εμπορία. Ο στόχος είναι να μειωθούν στο ελάχιστο αποδεκτό οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού επενδυτικού ταμείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα εταιρικό επαγγελματικό επενδυτικό ταμείο θα λάβει τη μορφή μιας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου εταιρείας ή συμπράξης επενδύσεων- με τη μορφή ενός SICAV ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ερμηνεία και σημασία του όρου “επενδυτική συμβουλή”

Άρθρο 3 . ( 1 ) Ο νόμος περί επενδυτικών υπηρεσιών αναφέρει ότι « κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Μάλτα, εκτός εάν ο ίδιος έχει στην κατοχή του έγκυρη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών . “

Το σημείο 6 του Παραρτήματος Ι του εν λόγω νόμου ορίζει συγκεκριμένα οτι ο όρος ” επενδυτική υπηρεσία”, σημαίνει οποιαδήποτε παροχή, προσφορά ή συμφωνία προς παροχή, σε πρόσωπα υπό την ιδιότητά ως επενδυτές ή δυνητικοί επενδυτές ή ως αντιπρόσωποι ενός επενδυτή ή δυνητικού επενδυτή, μιας προσωπικής σύστασης σε σχέση με μία ή περισσότερες συναλλαγές που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα μέσα.”

Ερμηνεία των χρηματιστηριακών επενδύσεων

Το παράρτημα Ι του νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών προβλέπει έναν κατάλογο υπηρεσιών οι οποίες είναι αδειοδοτήσημες. Η εντολή από ενα πρόσωπο για αγορά, πώληση ή εγγραφή οργάνων και η  διαβίβαση της εν λόγω εντολής σε τρίτους για εκτέλεση με αντάλλαγμα, αποτελεί μια αδειοδοτούμενη δραστηριότητα. Επιπλέον η διαμεσολάβηση στη σύναψη συμφωνιών για αγορά, πώληση ή εγγραφή για ένα ή περισσότερα όργανα για λογαριασμό άλλων προσώπων απαιτεί επίσης άδεια σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.