Η διαδικασία την οποία ακολουθεί το MFSA για αδειοδότηση

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου, 2012

Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων για άδεια με βάση τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο, τον Τραπεζικό Νόμο και τον νόμο περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το MFSA λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

i . το βαθμός προστασίας των επενδυτών, II. την προστασία της φήμης της Μάλτας , λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της Μάλτας, III. την προώθηση του ανταγωνισμού και της επιλογής .

Το MFSA συνιστά όπως οι επενδυτές συναντηθούν με τους εκπροσώπους του MFSA για να υποβάλουν την πρότασή τους. Η προκαταρκτική συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο πριν από την υποβολή αίτησης για την άδεια .

Αν και δίνονται οδηγίες σχετικά με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και για την ολοκλήρωση των εγγράφων της αίτησης , η ευθύνη για τη διαμόρφωση της πρότασης και την ολοκλήρωση των εγγράφων της αίτησης θα παραμείνει με τον αιτούντα .

Είναι σημαντικό ο αιτών να υποβάλει μια ολοκληρωμένη ( γραπτή ) περιγραφή της προτεινόμενης δραστηριότητας πριν από τη συνεδρίαση. Το επόμενο στάδιο είναι το στάδιο όπου οι φορείς υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα δικαιολογητικά. Το προσχέδιο της αίτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να εξετασθούν και αντίστοιχα σχόλια θα σταλούν στον αιτούντα. Το MFSA μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να ερευνήσει περαιτέρω την αίτηση όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Οι  «ικανοί και κατάλληλοι έλεγχοι», οι οποίοι συνεπάγονται την παρακολούθηση των πληροφοριών που έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο της αίτησης, αρχίζει σε αυτό το στάδιο. Όταν η εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων ολοκληρωθεί και οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις συμφωνηθούν, το MFSA θα εκδώσει την αρχική έγκριση για την έκδοση της άδειας. Σε αυτό το στάδιο ο αιτών θα πρέπει να οριστικοποιήσει οποιαδήποτε εκκρεμή θέματα, όπως η εγγραφή της Εταιρείας, η υποβολή υπογεγραμμένων αντιγράφων του της αναθεωρημένης αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τελική τους μορφή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης.

Η άδεια θα εκδίδεται το συντομότερο αμέσως μετά την επίλυση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν στο στάδιο πρίν την αδειοδότηση.

Ο αιτών μπορεί επίσης να πρέπει να πληρεί μια σειρά θεμάτων μετά την αδειοδότσηση και πριν από την επίσημη έναρξη της επιχείρησης.

 

Τεστ για άδεια ικανό και κατάλληλο πρόσωπο

Το εν λόγω τεστ είναι αυτό το οποίο ο υποψήφιος/ κάτοχος της άδειας πρέπει να πληρεί σε συνεχή βάση. Κάθε περίπτωση αξιολογείται επί τη βάσει των σχετικών περιστάσεων. Το βάρος της απόδειξης ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές είναι στον υποψήφιο/ κάτοχο της άδειας. Δεν είναι καθήκον του MFSA να αποδείξει ότι ο αιτών είναι « ικανό και κατάλληλο» πρόσωπο, είτε κατά την έκδοση της άδειας είτε μεταγενέστερα.

Η προσέγγιση του MFSA είναι συγκεντρωτική, δηλαδή  η εν λόγω αρχή μπορεί να συμπεράνει ότι η εν λόγω άδεια έχει αποτύχει στην προαναφερόμενη δοκιμασία με βάση την εξέταση αρκετών περιπτώσεων, καθεμία απο τις οποίες μεμονομένα δεν θα οδηγούσε σε αυτό το συμπέρασμα .

Μια ανοιχτή και ειλικρινή σχέση με το MFSA θεωρείται απαραίτητη. Φθάνοντας στην απόφασή ως προς το εαν ο αιτών είναι «ικανό και κατάλληλο» πρόσωπο το MFSA θα λαμβάνει υπόψη τόσο το τι λέγεται και τι δεν λέγεται .

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρία κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ούτως ώστε να ικανοποιείται το ” ικανό και κατάλληλο ” τεστ : i . ακεραιότητα, II. αρμοδιότητα, III. φερεγγυότητα

Ακεραιότητα σημαίνει ο κάτοχος της άδειας και οι εργαζόμενοι του είναι έντιμοι και ενεργούν με ειλικρίνεια και με αξιόπιστο τρόπο σε σχέση με τους πελάτες του και τους υπόλοιπους φορείς.

Αρμοδιότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ασκούν τη δραστηριότητα για την οποία έχει δωθεί άδεια θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν ένα αποδεκτό ποσό επαγγελματικών γνώσεων και εμπειρίας. Ο βαθμός επάρκειας θα εξαρτάται από την εργασία που εκτελείται.

Φερεγγυότητα σημαίνει ότι διασφαλίζεται ο ορθός δημοσιονομικός έλεγχος και εφαρμόζεται η διαχείριση της ρευστότητας και των κεφαλαίων. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επαρκή εσωτερικά παραγόμενα κεφαλαίων για την κάλυψη όχι μόνο τωμ οικονομικων της απαιτήσεων αλλά και για να πληρεί τις ισχύουσες απαιτήσεις του MFSA.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.