Εταιρείες επενδύσεων με έδρα τη Μάλτα

Εταιρείες επενδύσεων με έδρα τη Μάλτα

Το κανονιστικό πλαίσιο της MFSA για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων αναφέρεται σε δύο κύριους οργανισμούς, συγκεκριμένα,

• Οργανισμούς λιανικής

• Οργανισμούς για Κεφάλαια Επαγγελματικών Επενδυτικών Συμμετοχών (PIFs).

Οι Οργανισμοί Λιανικής υποδιαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορίες:

• Οργανισμοί μη UCITS (ΟΣΕΚΑ – οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές        αξίες) με έδρα τη Μάλτα και

• Οργανισμοί UCITS (ΟΣΕΚΑ) με έδρα τη Μάλτα

Παρομοίως, οι Οργανισμοί για Κεφάλαια Επαγγελματικών Επενδυτικών Συμμετοχών (PIFs) υποδιαιρούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

• Κεφάλαια επαγγελματικών επενδύσεων με εμπειρία,

• Κεφάλαια εξουσιοδοτημένης επένδυσης και

• Κεφάλαια έκτακτων επενδύσεων.

Ένας Οργανισμός με έδρα τη Μάλτα μπορεί να ιδρυθεί ως εξής ως:

• μια εταιρεία επενδύσεων με κεφάλαιο μεταβλητών μετοχών (SICAV),

• μια εταιρεία επενδύσεων με κεφάλαιο σταθερό μετοχών (INVCO),

• μια ετερόρρυθμη εταιρεία χωρισμένη σε μετοχές,

• εταιρεία επενδύσεων ή

• μια συμβατική εταιρεία επενδύσεων.

Το καθεστώς της MFSA που ισχύει για Συστήματα λιανικής ορίζονται στους Κανόνες Υπηρεσιών επένδυσης για Συστήματα λιανικών συλλογικών επενδύσεων, ενώ το καθεστώς της MFSA που ισχύει για τις Επαγγελματικές εταιρείες επενδύσεων ορίζεται στους Κανόνες υπηρεσιών επενδύσεων για Επαγγελματικές εταιρείες επενδύσεων.

Συστήματα Μάλτας μη UCITS (ΟΣΕΚΑ – οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες)

Ένας μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα μπορεί να ιδρυθεί ως Οργανισμός με μεταβαλλόμενο ή με σταθερό κεφάλαιο και μπορεί να διαφημίσει τις υπηρεσίες του στο κοινό της Μάλτας χωρίς κανένα περιορισμό. Το μάρκετινγκ για έναν μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα σε επενδυτές εκτός Μάλτας υπόκειται σε συμμόρφωση με σχετικές άδειες ή άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων όπου βασίζονται αυτοί οι επενδυτές. Ένας μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να ορίζει έναν Διαχειριστή επενδύσεων εκτός αν έχει ιδρυθεί ως αυτοδιαχειριζόμενος μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα.

Ο Θεματοφύλακας ή ο υπεύθυνος θεματοφύλακας για ένα μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει έδρα στη Μάλτα και άδεια από την MFSA. Ο Θεματοφύλακας για ένα μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει υπό την επιμέλειά του τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και θα πρέπει να έχει ελεγκτική λειτουργία στις δραστηριότητες του Διαχειριστή Επενδύσεων. Ο Διαχειριστής για ένα μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει έδρα στη Μάλτα.

Συστήματα Μάλτας UCITS (ΟΣΕΚΑ)

Ένας μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα αποτελεί έναν Οργανισμό με μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο και υπόκειται στις υποχρεώσεις της Οδηγίας της ΕΕ περί ΟΣΕΚΑ (Οδηγία 85/611/ΕΟΚ). Όπως σε οι μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) Οργανισμοί, οι UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμοί με έδρα τη Μάλτα μπορούν να κάνουν το μάρκετινγκ για τις εταιρείες τους στο γενικό κοινό της Μάλτας χωρίς περιορισμούς. Ένας μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να ορίζει μια Εταιρεία Διαχείρισης UCITS (ΟΣΕΚΑ) με έδρα τη Μάλτα ως το Διαχειριστή Επενδύσεων εκτός αν έχει ιδρυθεί ως αυτοδιαχειριζόμενος οργανισμός. Ο Θεματοφύλακας ή ο υπεύθυνος θεματοφύλακας για ένα UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει έδρα στη Μάλτα και άδεια από την MFSA. Ο Θεματοφύλακας για έναν UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμό με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει υπό την επιμέλειά του τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και θα πρέπει να έχει ελεγκτική λειτουργία στις δραστηριότητες του Διαχειριστή Επενδύσεων. Ο διαχειριστής ενός UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα θα πρέπει να έχει έδρα τη Μάλτα κατά προτίμηση, αν και η MFSA μπορεί να αποδεχθεί σε ειδικές περιστάσεις έναν Διαχειριστή με έδρα στο εξωτερικό αν ο Διαχειριστής αυτός υπακούει σε κανονισμούς από Αναγνωρισμένη Δικαιοδοσία. Αντίθετα με μη UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμούς με έδρα τη Μάλτα, ένας UCITS (ΟΣΕΚΑ) οργανισμός με έδρα τη Μάλτα είναι αυτόματα επιλέξιμος για μάρκετινγκ των παροχών του στο ευρύ κοινό σε οποιοδήποτε Κράτος της ΕΕ (πέρα από τη Μάλτα) εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία ειδοποίησης όπως ορίζει η Οδηγία UCITS.

Οργανισμοί για κεφάλαια επαγγελματικών επενδύσεων που έχουν προωθηθεί σε Έμπειρους Επενδυτές

Ένας «Έμπειρος επενδυτής» είναι ένα άτομο που έχει την ειδικότητα, την εμπειρία και τη γνώση για να βρίσκεται σε θέση να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις για τον ίδιο και να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχουν αυτές. Το ελάχιστο όριο επένδυσης είναι 15.000 € ή το αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα και ισχύει σε κάθε ξεχωριστό «Έμπειρο Επενδυτή». Πριν κάθε Οργανισμός με Έμπειρο Επενδυτή να μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε επένδυση, θα πρέπει λάβει ένα συμπληρωμένο «Έντυπο Δήλωσης Έμπειρου Επενδυτή» στο οποίο ο επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις κινδύνου και περιγράψει γιατί αποτελεί «Έμπειρο Επενδυτή». Οι PIF που έχουν προωθηθεί σε Έμπειρους Επενδυτές δεν υπόκεινται σε κανένα επενδυτικό περιορισμό. Ενώ ο δανεισμός σε προσωρινή βάση για λόγους ρευστότητας επιτρέπεται και δεν περιορίζεται, ο δανεισμός για λόγους επένδυσης ή μόχλευσης μέσω χρήσης παραγώγων περιορίζεται στο 100% του ΚΑΕ (Καθαρή Αξία Ενεργητικού) (το ίδιο όπως και σε Οργανισμούς UCITS με έδρα τη Μάλτα).

Ένας PIF που έχει προωθηθεί σε Έμπειρους Επενδυτές μπορεί να ορίσει οποιονδήποτε Παροχέα Υπηρεσιών θεωρεί απαραίτητο με την προϋπόθεση ότι ο PIF που έχει προωθηθεί σε Έμπειρους Επενδυτές θα πρέπει πάντα να ορίζει έναν Θεσμοφύλακα υπεύθυνο να διατηρεί ασφαλές το κεφάλαιο του Οργανισμού και να έχει ελεγκτική λειτουργία στις δραστηριότητες του Διαχειριστή Επενδύσεων. Κανονικά, οι Παροχείς Υπηρεσιών ενός PIF μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλους, έναν Μάνατζερ, έναν Διαχειριστή, έναν Σύμβουλο επενδύσεων ή/και έναν Θεσμοφύλακα/Βασικό μεσίτη. Όλοι οι Παροχείς υπηρεσιών που έχουν οριστεί από έναν Έμπειρο Επενδυτή δεν είναι απαραίτητο να έχουν βάση τη Μάλτα αν έχουν κάποια έδρα και υπακούνε σε κανονισμούς από Αναγνωρισμένη Δικαιοδοσία.

Οργανισμοί για κεφάλαια επαγγελματικών επενδύσεων που έχουν προωθηθεί σε Εξουσιοδοτημένους Επενδυτές

Ένας «Εξουσιοδοτημένος Επενδυτής » θα πρέπει να έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

i. ένα εταιρικό όργανο που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 750.000 € ή που αποτελεί μέρος ενός ομίλου που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 750.000 €,

ii. ένωση ατόμων ή σύλλογος που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 750.000 €,

iii. οργανισμός η καθαρή αξία του οποίου είναι πάνω από 750.000 €,

iv. άτομο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, η πλειοψηφία του Διευθυντικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση συνεργασίας να είναι Γενικός Συνεργάτης με λογική εμπειρία στην απόκτηση ή/και κατοχή:-

α. οργανισμού παρόμοιας φύσης ή προφίλ κινδύνου,

β. ιδιότητα ίδιου τύπου όπως η ιδιότητα αυτή, ή σε σημαντικό μέρος της ιδιότητας, που το εν λόγω PIF σχετίζεται,

ν. ένα άτομο το κεφάλαιο του οποίου ή το κοινό κεφάλαιο με τον/την σύζυγο του οποίου υπερβαίνει τα 750.000 €,

vi. έναν υψηλόβαθμο εργαζόμενο ή έναν Διευθυντή των Παρόχων Υπηρεσιών στο PIF,

vii. σχέση η κοντινό φίλο των προωθητών με όριο συνολικά 10 άτομα ανά PIF,

vii. έναν οργανισμό με (ή μέρος ομίλου με) 3,75 € ή περισσότερα υπό διακριτική διαχείριση, με επενδύσεις μόνο του,

ix. ο επενδυτής αξιολογείται ως κατάλληλος ως PIF με προώθηση σε Εξουσιοδοτημένους ή Έκτακτους Επενδυτές,

x. ένα οργανισμό (εταιρικό όργανο ή ομόρρυθμη εταιρεία) η οποία αποτελεί ιδιοκτησία ατόμων ή οργανισμών που ικανοποιούν οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ως όχημα επενδύσεων από τέτοια άτομα ή οργανισμούς.

Η ελάχιστη αρχική επένδυση για κεφάλαια επαγγελματικών επενδύσεων είναι τα 75.000 € ή το αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα. Πριν να μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε επένδυση, ο PIF θα πρέπει λάβει ένα συμπληρωμένο «Έντυπο Δήλωσης Εξουσιοδοτημένου Επενδυτή» στο οποίο ο επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις κινδύνου και περιγράψει γιατί αποτελεί «Εξουσιοδοτημένο Επενδυτή». Οι PIF που έχουν προωθηθεί σε Εξουσιοδοτημένους Επενδυτές δεν υπόκεινται σε κανένα επενδυτικό περιορισμό ή δανεισμό (συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης) εκτός από αυτούς που ίσως αναφέρονται στο Έγγραφο προσφοράς.

Οργανισμοί για κεφάλαια επαγγελματικών επενδύσεων που έχουν προωθηθεί σε Έκτακτους Επενδυτές

Ένας «Έκτακτος Επενδυτής » θα πρέπει να έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

i. ένα εταιρικό όργανο που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 7,5 εκατομμύρια € ή που  αποτελεί μέρος ενός ομίλου που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 7,5 εκατομμύρια €,

ii. ένωση ατόμων ή σύλλογος που έχει καθαρό κεφάλαιο πάνω από 7,5 εκατομμύρια €,

iii. οργανισμός η καθαρή αξία του οποίου είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια €,

iν. ένα άτομο το κεφάλαιο του οποίου ή το κοινό κεφάλαιο με τον/την σύζυγο του  οποίου υπερβαίνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

v. έναν υψηλόβαθμο εργαζόμενο ή έναν Διευθυντή των Παρόχων Υπηρεσιών στο PIF,

vi. ο επενδυτής αξιολογείται ως κατάλληλος ως PIF με προώθηση σε Έκτακτους Επενδυτές,

vii. ένα οργανισμό (εταιρικό όργανο ή ομόρρυθμη εταιρεία) που αποτελεί ιδιοκτησία ατόμων ή οργανισμών που ικανοποιούν οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ως όχημα επενδύσεων από αυτά τα άτομα ή οργανισμούς.

Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι τα 750.000 € ή το αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα. Πριν να μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε επένδυση, ο PIF θα πρέπει λάβει ένα συμπληρωμένο «Έντυπο Δήλωσης Έκτακτου Επενδυτή» στο οποίο ο επενδυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις κινδύνου και περιγράψει γιατί αποτελεί «Έκτακτο Επενδυτή». Οι PIF που έχουν προωθηθεί σε Έκτακτους Επενδυτές δεν υπόκεινται σε κανένα επενδυτικό περιορισμό ή δανεισμό (συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης) εκτός από αυτούς που ίσως αναφέρονται στο Έγγραφο Προσφοράς/Μάρκετινγκ.

Οι PIF που έχουν προωθηθεί σε Έκτακτους Επενδυτές υπόκεινται σε ελάχιστο επίπεδο ελέγχου από έναν Οργανισμό ο οποίος υπακούει σε κανονισμό στη Μάλτα.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.