Σχέδια Επενδυτικών Κινήτρων ( Μέρος 1 )

Η Μάλτα προσφέρει ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις, και αυτό υποστηρίζεται από μια σειρά κινήτρων που προσφέρονται από την Μalta Enterprise, τον εθνικό οργανισμό ανάπτυξης, υπεύθυνο για την προώθηση και διευκόλυνση των διεθνών επενδύσεων στις νήσους της Μάλτας.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων κινήτρων ούτως ώστε να σας προσφέρουμε μια γενική ιδέα για μερικά από τα κίνητρα που διατίθενται. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα κίνητρα σε άλλα άρθρα αυτής της σειράς .

Σχέδιο Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης

Εδώ, το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απόκτηση, τον συνδυασμό, τη διαμόρφωση και τη χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων, για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. Οι εταιρείες αυτές έχουν δικαίωμα πίστωσης φόρου που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης .

Βιομηχανική Έρευνα και Σχέδιο Πειραματικής Ανάπτυξης .

Εδώ το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε σχεδιασμένη έρευνα ή έρευνα που επικεντρώνεται στην ενδεχόμενη απόκτηση γνώσεων και σχετικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για τη βελτίωση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών .

Οι φορολογικές πιστώσεις είναι δυνατόν να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες :

1. Τους μισθούς των ερευνητών και των τεχνικών, 2 . Το κόστος απόσβεσης των μέσων και του εξοπλισμού, 3 . Το κόστος υλικών, εφοδίων και παρόμοιων προϊόντων, τα οποία αγοράσθηκαν ειδικά για το έργο της έρευνας, 4. Την έρευνα υπεργολαβίας, 5. Τις δαπάνες για την αγορά των τεχνικών γνώσεων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Και πάλι, όπως και με το προηγούμενο καθεστώς, η φορολογική πίστωση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης .

Μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία εγκαθιδρύει καταστήμα στη Μάλτα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη χρήση ενός εμπειρογνωμόνα ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και ο οποίος διορίζεται από τη Malta Enterprise. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες γνώσεις, καθώς και σε βελτιωμένες δυνατότητες καινοτομίας με ελάχιστο κόστος .

Άλλα προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ξένους επενδυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ανάληψης προπαρασκευαστικών μελετών σκοπιμότητας . Αυτά είναι πολύ χρήσιμα για αυτούς που επενδύουν στη Μάλτα και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα για την προσπάθεια τους .

Οι Ομίλοι Έρευνας και Ανάπτυξης παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον και παρέχουν ευρύτερους λεωφόρους στους οποίους μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί. Η ενίσχυση θα χορηγείται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπο το σύμπλεγμα το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης .

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων επικοινωνώντας με τα γραφεία μας.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.