Ιδρύματα – Διαδικασία δημιουργίας και φορολογικά θέματα

Καταχωρήθηκε την Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, 2012

Εισαγωγικά

Ιδρύματα είναι νομικά πρόσωπα που μπορούν να παρέχουν τα περισσότερα από τα οφέλη της εταιρείας, αλλά και εκείνα τα οφέλη που παρέχονται από έναν καταπιστευματοδόχο, όπως η σταθεροποίση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις για τους εγγεγραμμένους δικαιούχους, φορολογικό προγραμματισμό, φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς και το υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικότητας.

Οι φορολογικές διατάξεις της Μάλτας για τα ιδρύματα είναι απόλυτα συμβατές με την ΕΕ και συνεπώς, αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ακίνητη περιουσία και το φορολογικό σχεδιασμό. Η Μάλτα αποτελεί σήμερα μια χώρα άκρως σεβαστή καθώς και ηγετικό οικονομικό κέντρο στην περιοχή της Μεσογείου και με την ένταξή της στην ΕΕ παρέχει ευκαιρίες για τους επενδυτές να εγκατασταθούν εδώ .

Σκοπός Ιδρυμάτων

Ιδρύματα μπορούν να δημιουργηθούν για ένα κοινωφελές, φιλανθρωπικό ή άλλο κοινωνικό σκοπό, ή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται ώς ένα ίδρυμα με ορισμένο σκοπό. Το ίδρυμα με ορισμένο σκοπό είναι πολύ συχνό φαινόμενο στον τομέα του εθελοντισμού.

Ιδρύματα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν για κάθε νόμιμο σκοπό. Τα μη – κερδοσκοπικά και εθελοντικά ίδρυματα θεωρούνται εθελοντικές οργάνωσεις στη Μάλτα και μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν στην αρμόδια επιτροπή για τις εθελοντικές οργανώσεις. Μια τέτοια εγγραφή, θα τους δώσει το δικαίωμα σε πολλά προνόμια και εξαιρέσεις συμπεριλαμβανομένων των δωρεών στο πλαίσιο διαφόρων καθεστώτων της κυβέρνηση της Μάλτας .

Έγγραφα για τη δημιουργία Ιδρύματος

Το έγγραφο δημιουργίας του ιδρύματος πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. το όνομα του ιδρύματος, με τη λέξη «ίδρυμα» να περιλαμβάνεται στο όνομα, 2. την εγγεγραμένη διεύθυνση στη Μάλτα, 3. τους σκοπούς του ιδρύματος, 4. τα συστατικά περιουσιακά στοιχεία με τα οποία το ίδρυμα σχηματίζεται, 5. τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος και τα ονόματα των πρώτων διοικητικών υπαλλήλων, και εάν δεν έχουν ακόμη διοριστεί, ο τρόπος του διορισμού τους, 6. τη νομική εκπροσώπηση του ιδρύματος, 7. τη διάρκεια για την οποία το ίδρυμα ιδρύεται, αν υπάρχει, και 8. στην περίπτωση ενός ιδρύματος του οποίου οι διαχειριστές δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Μάλτας, το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που κατοικεί στη Μάλτα και το οποίο έχει οριστεί να ενεργεί ως τοπικός αντιπρόσωπος του Ιδρύματος στη Μάλτα.

Στην περίπτωση ιδιωτικού ιδρύματος, το έγγραφο δημιουργίας πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με :

Τα ονόματα των δικαιούχων ή τουλάχιστον δήλωση ότι το ίδρυμα που έχει συσταθεί προς όφελος των δικαιούχων. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν κατονομάζονται στην πράξη συστάσεως, θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιωτική δήλωση που ονομάζεται « Δήλωση δικαιούχου », όπου αναγράφονται οι δικαιούχοι. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από τον ιδρυτή και να απευθύνεται στους διαχειριστές. Η δήλωση πρέπει να επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο που εκδίδει το έγγραφο δημιουργίας του ιδρύματος, αλλά το ίδο δεν χρειάζεται να δημοσιοποιηθεί.

Σκοποί του Δημόσιου Ιδρύματος

Ένα δημόσιο ίδρυμα μπορεί να δημιουργηθεί για οποιοδήποτε σκοπό, εφ ‘όσον αυτός είναι νόμιμος. Δεν μπορεί όμως να συσταθεί για εμπορευματικό ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη χρήση των κερδών που προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Ωστόσο, ένα ίδρυμα μπορεί να αποκτήσει εμπορική ιδιοκτησία, όπως για παράδειγμα μετοχές ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν έσοδα. Ωστόσο, σε σχέση με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, το ίδρυμα μπορεί να είναι μόνο ο παθητικός ιδιοκτήτης και όχι ο εμπορικός φορέας.

Ένα ίδρυμα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως συλλογικό επενδυτικό όχημα για μια σειρά μετόχων οι οποίοιο κατέχουν από κοινού εμπορικά περιουσιακά στοιχεία. Και πάλι η σχέση του ιδρύματος με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να είναι αυτή του παθητικού ιδιοκτήτη και η διοίκηση και λειτουργία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να ανατίθεται σε τρίτους .

Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά

Τα παρακάτω είναι μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά ενός ιδρύματος στη Μάλτα:

1. Οι ιδρυτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να προσθέσουν ένα σκοπό του ιδρύματος μετά την δημιουργία του, 2 . Οι ιδρυτές μπορούν επίσης να είναι οι ίδιοι οι δικαιούχοι, αλλά σε αυτή τη περίπτωση θα απαιτείται εξωτερικός διαχειριστής, 3 . Ένα ίδρυμα που έχει ιδρυθεί στη Μάλτα μπορεί να επαναπατρισθεί από τη Μάλτα και μια ξένη έδρα μπορεί να αποτελέσει την εκ νέου κατοικία του ιδρύματος κατά τους νόμους της Μάλτας, 4. Ένα ίδρυμα που έχει ιδρυθεί στη Μάλτα μπορεί δημιουργηθεί απο την μετατροπή ενός υπάρχοντος καταπιστεύματος και αντίστροφα. Αυτό διασφαλίζει νομική συνέχεια υπό διαφορετική μορφή και την ίδια στιγμή να υιοθετεί τις νέες απαιτήσεις ανάπτυξης. 5. Μπορεί να επιλεγεί το καλύτερο φορολογικά αποτελεσματικό καθεστώς που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ιδρύματος, 6. Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν τη βάση τους έξω από τη Μάλτα (σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται ένας τοπικός αντιπρόσωπος).

Φορολόγηση των Ιδρυμάτων

Οι διατάξεις φορολογικής νομοθεσίας της Μάλτας για τα Ιδρύματα αποτελούν ένα άλλο επιπλέον πλεονέκτημα για αυτού του είδους την οργάνωση, επειδή παρέχουν ευελιξία και σημαντικά περιθώρια για τον φορολογικό σχεδιασμό. Ο καθαρός φόρος εισοδήματος του Ιδρύματος μπορεί να φτάσει μέχρι και το 0 % όταν αυτό έχει χαρακτηριστεί ως κοινωφελής οργανισμός και το 5 %, όταν πληρεί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να φορολογείται βάσει του εταιρικού φορολογικού καθεστώτος.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.