Πιστωτικά Ιδρύματα

Καταχωρήθηκε την Παρασκευή, 3 Αυγούστου, 2012

Πιστωτικά Ιδρύματα (Αδειοδοτούνται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τον περί τραπεζών νόμο του 1994)

Εισαγωγή

Ο νόμος Banking Act 1994 – Κεφάλαιο 371 – έχει εκσυγχρονίσει την τραπεζική νομοθεσία της Μάλτας. Αντικατέστισε τον τραπεζικό νόμο του 1970 και έφερε τις τοπικές επιχειρήσεις σε επίπεδο διεθνής πρακτικής. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου 1994 μέσω της νομικής σημίωσης υπ’αριθμό 155 του 1994. Ο νόμος έχει ως πρότυπο μια σειρά από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που αυτές εφαρμόζονται στο τοπικό επίπεδο τραπεζών.

Κατά τη σύνταξη του νόμου του 1994, που αποτελούσε μέρος των δημοσιονομικών νομοθετικών μέτρων του 1994 που εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Κοινοβούλιο, είχε δοθεί έντονη προσοχή στο γεγονός ότι ο νόμος έπρεπε να αποτελεί ένα πρότυπο που θα επιτρέπει στα διεθνή τραπεζικά ιδρύματα τη δημιουργία επιχειρήσεων στη Μάλτα και θα ενισχύει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Ο νόμος έχει εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά σεβαστό πλαίσιο που σήμερα υποστηρίζει ένα σταθερό αλλά και ευέλικτο τραπεζικό σύστημα.

Ως εκ τούτου, ο νόμος παρέχει τη νομική βάση για τη ρύθμιση των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν στην ή από την Μάλτα. Το άρθρο 5 του νόμου ορίζει ότι καμία δραστηριότητα των τραπεζών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στην ή από την Μάλτα, εκτός από τις εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος νόμου από τον οργανισμό MFSA η οποία ορίζεται ώς η Αρμόδια Αρχή. Προβλέπει επίσης, ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα με άδεια ή με ισοδύναμη άδεια η οποία χορηγείται εκτός Μάλτας δεν μπορεί να ανοίξει ένα υποκατάστημα, πρακτορείο ή γραφείο, ή να συστήσει οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στη Μάλτα, εκτός αν έχει στην κατοχή του άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος νόμου από την Αρμόδια Αρχή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ένα πιστωτικό ίδρυμα με άδεια ή με ισοδύναμη έγκριση σε κράτος της ΕΕ ή του ΕΟΧ δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει του κοινοτικού δικαίου .

Ο ορισμός “επιχειρηματικές δραστηριότητες των τραπεζών “

Το άρθρο 2 ( 1 ) του Νόμου ορίζει ως « επιχειρηματικές δραστηριότητες των τραπεζών » τις εξής:

” … Η δραστηριότητα ενός προσώπου που, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο ( 2 ), δέχεται καταθέσεις χρημάτων από το δημόσιο, αναλήψιμες ή πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή μετά από μια ορισμένη περίοδο ή μετά από ειδοποίηση, ή που δανείζεται ή συγκεντρώνει χρήματα από το δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ή της συγκέντρωσης χρημάτων με την έκδοση ομολόγων ή ομολογιακού δανείου ή άλλα μέσα τα οποία δημιουργούν ή αναγνωρίζούν χρέη), σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά στο σύνολό τους ή εν μέρει με σκοπό τον δανεισμό σε άλλους ή άλλως επενδύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο της το πρόσωπο που αποδέχονται τα εν λόγω χρήματα “

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να θεωρούνται ύψιστης σημασίας στη διαδικασία κατανομής μεταξύ των τελικών δανειστών και των δανειζομένων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη είτε με τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων είτε με την επένδυση σε λογαριασμό και με κίνδυνο του ατόμου που αποδέχεται τα εν λόγω κεφάλαια. Μια επιχείρηση η οποία περιορίζει τις δραστηριότητές της αποκλειστικά και μόνο σε μία από τις δύο δραστηριότητες, δεν καλύπτεται από τον πιο πάνω ορισμό και μια τέτοια μονόπλευρη επιχείρηση δεν εμπίπτει κατ ‘ανάγκη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου .

Ένα ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με το Καταστατικό του, έχει την τυπική δυνατότητα να συμμετάσχει σε τραπεζικές δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στον ορισμό της παραπάνω παραγράφου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Η δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αρκεί για την εφαρμογή της σχετικής άδειας. Είναι αδιάφορο εάν ή όχι ένα τέτοιο ίδρυμα εφαρμόζει στην πραγματικότητα μόνο μία ή και περισσότερες από τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός και μόνον ότι ένα πρόσωπο ή εταιρεία επιδιώκει τραπεζικές δραστηριότητες δεν είναι αρκετό, έστω και αν το εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες σύμφωνα με το Καταστατικό του, δεν είναι αρκετό. Το γεγονός αυτό από μόνο του, καθιστά το εν λόγω πρόσωπο ή εταιρεία ένα πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα πρέπει να λάβει τη σχετική άδεια.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με την άδεια του νόμου, μπορούν, εκτός από τις τραπεζικές δραστηριότητες που ορίζονται παραπάνω, να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ή όλες τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Χρηματοδοτική μίσθωση, 2 . Υπηρεσίες πληρωμών, όπως ορίζονται στον νόμο περί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 3 . Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (ταξιδιωτικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές και άλλα παρόμοια μέσα, εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από τη δραστηριότητα 2 παραπάνω) , 4. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, 5. Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών σε : a. μέσα χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων και παρόμοια μέσα), b. Ξένο συνάλλαγμα, c . Χρηματοπιστωτικά συμβολαία μελλοντικής εκπλήρωσης, d . Συνάλλαγμα και μέσα επιτοκίων, e . Κινητές αξίες, 6. Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά τα θέματα, 7. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου , τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα και συμβουλών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, 8. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, 9. Διαχείριση χαρτοφυλακίου και παροχή συμβουλών, 10 .Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, 11. Παροχή πληροφοριών ως προς τη φερεγγυότητα, 12 .Υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης, 13 Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Ο μελλοντικός αιτών για άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια αξίας όχι χαμηλότερης των € 5.000.000. Η δραστηριοτητα ενός πιστωτικού ιδρύματος στη Μάλτα πρέπει να κατευθύνεται από τουλάχιστον δύο άτομα. Επιπλέον, όλοι οι διαπιστευμένοι μέτοχοι, οι ελεγκτές και όλα τα πρόσωπα που θα διευθύνουν τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα έτσι ώστε να θεωρούνται κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα εξασφαλίσουν τη συνετή διαχείριση του ιδρύματος .

Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια για την εκτέλεση τραπεζικών δραστηριοτήτων στην ή από τη Μάλτα δεσμεύονται να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία / οδηγίες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που εκδίδονται από καιρό εις καιρόν από την Ευρωπαική Επιτροπή. Η νομοθεσία αυτή έχει διαμορφωθεί και τροποποιήθηκε περιοδικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής ρύθμισης στον απόηχο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης .

Όσον αφορά το άρθρο 4 ( 2 ) του νόμου, η αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 ( 1 ) του νόμου, μπορεί να δημιουργεί Κανόνες Τραπεζών οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούνται για την εκτέλεση οποιονδήποτε από τις διατάξεις του νόμου. Η αρχή μπορεί να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους εν λόγω τραπεζικούς κανόνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 ( δεκατέσσερις ) τραπεζικοί κανόνες που οι τράπεζες στη Μάλτα δεσμεύονται να ακολουθήσουν στο στάδιο αδειοδότησης , καθώς και σε συνεχή βάση . Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Αρχής .

Μάλτα – το κορυφαίο οικονομικό κέντρο στην περιοχή της Μεσογείου .

Παρά το γεγονός ότι η Μάλτα είναι το μικρότερο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδύεται ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα οικονομικά κέντρα υπηρεσιών στην Ευρώπη. Η Μάλτα είναι μια αγγλόφωνη χώρα, όπου τα αγγλικά αποτελούν κοινή επίσημη γλώσσα μαζί με τα Μαλτέτζικα. Χρησιμοποιούνται ευρέως στον προφορικό και γραπτό λόγο και είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την τοπική εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις .

Η γεωγραφική θέση του νησιού αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Η Μάλτα έχει από μακρού καθιερωμένη και ισχυρή δημοκρατική παράδοση και η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εγγύηση ότι το κράτος δικαίου ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι σεβαστο .

Οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της τα τελευταία τρία χρόνια ήταν στην κορυφή μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Η χώρα έχει μια ισχυρή και ευέλικτη ενιαία ρυθμιστική αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας ( MFSA ), η οποία αποτελεί ένα πολύ προσυτό οργανισμό και ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών. Η αρχή είναι υπεύθυνη για όλες τις αδειοδοτούμενες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους νήσους της Μάλτας. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στη Μάλτα οφελούνται από ένα αποδοτικό φορολογικό σύστημα, ένα πλήρες σύστημα καταλογισμού του φόρου και ένα σύστημα αποφυγής διπλής φορολογίας σε πάνω από 50 χώρες .

Η Μάλτα αποτελεί ένα πολύ ανεπτυγμένο οικονομικό κέντρο, όπου οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσιες και οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης καθώς και οι συναφείς κλάδοι αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 12% του ΑΕΠ. Οι εθνικές προβλέψεις επικαλούνται το διπλασιασμό του ποσοστού αυτού μέσα στην επόμενη δεκαετία. Όλες οι εγχώριες και ξένες συναλλαγές διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά και αξιόπιστα από τις Μαλτέζικες και ξένες τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας .

Η Μάλτα προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες για τη μετεγκατάσταση εταιρειών οι οποίες προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με ένα κόστος ζωής το οποίο είναι μικρότερο από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ, καθώς και ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας όπου οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες είναι ευπρόσδεκτες και ενθαρρύνονται .

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.